LĨNH VỰC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tiêu đề
1. Đăng ký thành lập hợp tác xã
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
3. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
4. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
5. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
7. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
8. Đăng ký hợp tác xã hợp nhất
9. Đăng ký khi hợp tác xã sát nhập
10. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
11. Đăng ký hợp tác xã chia
12. Đăng ký khi hợp tác xã tách
13. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
14. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
15. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
16. Giải thể tự nguyện hợp tác xã
17. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
18. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
19. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
20. Tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh
21. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
22. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp Quận thực hiện
23. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước
24. Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật quản lý, sử dụng tài công
25. Quyết định điều chuyển tài sản công
26. Quyết định bán tài sản công
27. Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
28. Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công
29. Quyết định tiêu hủy tài sản công
30. Quyết định tiêu hủy tài sản công
31. Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại