LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tiêu đề
13. Cấp giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh
12. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận
11. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp quận
10. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp quận
9. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)
8. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)
7. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)
6. Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
5. Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
4. Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, TT cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn QL, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
3. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, TT cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn QL, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
2. Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
1. Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh