LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Tiêu đề
1. Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
2. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, TT cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn QL, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
3. Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, TT cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn QL, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
4. Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - VH thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
5. Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
6. Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh
7. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
8. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)
9. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP)
10. Cấp giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh
11. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
12. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
13. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
14. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
15. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
16. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
17. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
18. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
19. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
20. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung