LĨNH VỰC TƯ PHÁP LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Tiêu đề
1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
2. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
4. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
5. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
6. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
7. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
8. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
9. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
11. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
12. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
13. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
14. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại CQ có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
16. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
17. Cấp bản sao từ sổ gốc
18. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
19. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
20. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
21. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
22. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
23. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
24. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
25. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
27. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
26. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
28. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
29. Công nhận báo cáo viên pháp luật
30. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
31. Phục hồi danh dự (cấp quận)
32. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện)
33. Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải