LĨNH VỰC TƯ PHÁP LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Tiêu đề
30. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp quận)
29. Phục hồi danh dự (cấp quận)
28. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
27. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
26. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
25. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
24. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
23. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
22. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
21. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
20. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
19. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
18. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
17. Cấp bản sao từ sổ gốc
16. Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
15. Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
14. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
13. Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
12A. Thủ tục được Bộ Tư pháp chuẩn hóa: Thủ tục Ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12. Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại CQ có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
11. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
10. Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
9. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
8. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
7. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
6. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
5. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
4. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
2. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
1. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch