Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1161
Lượt truy cập trong tuần: 31451
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 2468400
Tổng số truy cập: 10301561

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.66816569

 Email: ptp_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Công Bách

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Hữu Thọ
    Vũ Thị Thu Thủy

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Tư pháp quận Thanh Xuân là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Thanh Xuân có chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp quận tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND quận ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND quận trong lĩnh vực tư pháp.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp phường.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND quận; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND quận theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp Hà Nội.

6. Về theo dõi thi hành pháp luật

a) Xây dựng và trình UBND quận ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và công chức chuyên môn thuộc UBND phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đề xuất với UBND quận về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của UBND quận.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a) Giúp HĐND và UBND quận tự kiểm tra văn bản do HĐND và UBND quận ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND quận quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và của UBND phường.

9. Về kiểm soát thủ tục hành chính

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND quận, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Tham mưu giúp UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn quận để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; 

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp quận, UBND cấp phường. 

10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

a) Xây dựng, trình UBND quận ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND phường trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp phường và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt.

12. Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường tiếp cận pháp luật theo quy định.

13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp phường;

b) Giúp UBND quận thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND quận quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

c) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

15. Về chứng thực

a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

16. Về bồi thường nhà nước

a) Đề xuất, trình UBND quận xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn UBND phường thực hiện việc giải quyết bồi thường;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND phường có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

đ) Thực hiện kiểm tra thẩm định các hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

17. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

18. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Giúp UBND quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đề xuất với UBND quận kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

19. Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

20. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp phường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tư pháp Hà Nội.

23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND quận.

25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Kết quả phòng Tư pháp đã đạt được một số thành tích nổi bật trong những năm qua:

Năm 2014, Tổ chức đội tuyển tham gia hội thi "Hòa giải viên giỏi Thành phố năm 2014" đạt giải khuyến khích;

Năm 2015, Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam các đơn vị đã gửi 19.670 bài dự thi về ban tổ chức cuộc thi và đã chọn 30 bài có chất lượng báo cáo Sở Tư pháp Hà Nội, kết quả UBND quận Thanh Xuân đã được Ban tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN" Thành phố Hà Nội khen thưởng tặng đạt giải ba cuộc thi;

Năm 2016, Tham mưu UBND quận tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp do Thành phố tổ chức tại quận Thanh Xuân (đơn vị đăng cai) gồm 10 đơn vị quận, huyện tham gia (cụm số 1) và tham gia chung khảo cuộc thi tìm hiểu Luật bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp do Thành phố tổ chức. Kết quả UBND quận Thanh Xuân đạt giải nhì cụm 1 của Thành phố Hà Nội và giải nhì toàn Thành phố. UBND Thành phố khen thưởng quận Thanh Xuân về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Năm 2016 được Sở Tư pháp TP Hà Nội tặng giấy khen phòng Tư pháp đã có thành tích trong công tác năm 2016.

Được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen phòng Tư pháp quận Thanh Xuân đã có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?