Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1475
Lượt truy cập trong tuần: 21970
Lượt truy cập trong tháng: 195549
Lượt truy cập trong năm: 1843688
Tổng số truy cập: 12469307

CHI CỤC THỐNG KÊ

Địa chỉ: Ngõ 134 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35542064 - 024.35690175

 

Email: cctk_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Chi cục trưởng:

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

 

Phó Chi cục trưởng:

 

 

 

1. Chức năng:

1.1. Chi cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương, tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

1.2. Chi cục Thống kê quận có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và có tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê

2.2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê, điều tra thống kê và tổng điều tra thống kê.

2.3. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu, thông tin từ cơ sở dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống kê trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. Bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổng hợp thông tin thống kê, kết quả điều tra thống kê do các phòng, ban. Ủy ban nhân dân phường và cơ quan đơn vị khác trên địa bàn quận cung cấp.

2.5. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp quận. Tổng hợp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã và thực hiện công bố, cung cấp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục thống kê.

2.6. Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận; báo cáo kết quả điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê, biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công

2.7. Biên soạn Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác

2.8. Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban của quận, UBND các phường liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

2.9. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

2.10. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với điều tra viên, người làm công tác thống kê của doanh nghiệp, phường thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thống kê theo quy định của pháp luật.

2.11. Phối hợp với các Phòng thuộc Cục Thống kê thực hiện thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.12. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí.

2.13. Ứng dụng khoa học tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê.

2.14. Quản lý, sử dụng công chức; chế dộ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê và chế độ, chính sách đãi ngộ khác của công chức; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, nhận xét công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.15. Tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

2.16. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao và theo quy định của pháp luật.

3. Thành tích nổi bật (tính đến tháng 02/2021):

Tập thể:

*Hình thức khen thưởng:

1. Bằng khen của UBND Thành phố:

Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2009  (Tổng điều tra Dân số và nhà ở);

Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2012  (Tổng điều tra cơ sở kinh tế, HCSN);

2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2010;

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2011.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?