Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

VĂN PHÒNG QUẬN UỶ THANH XUÂN

Địa chỉ: Số 9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Điện thoại: 024.38585645

Email: vanphong_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

   

Chánh văn phòng:

Nguyễn Kim Sơn

   

Phó chánh văn phòng:

Đinh Huy Niệm

      Trần Đức Tâm
      Lã Thị Ngọc Yến

1. Chức năng

- Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Quận ủy; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; giúp Thường trực Quận ủy phối hợp hoạt động của các Ban xây dựng đảng Quận ủy phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy;

- Phối hợp tham mưu giúp Quận ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Quận; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy;

- Tham mưu với Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Quận ủy về thực hiện các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Đảng; bảo đảm các điều kiện vật chất đối với hoạt động của cấp ủy và cơ quan Quận ủy. Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy;

- Là Trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Quận ủy.

2. Nhiệm vụ

Giúp Quận ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác và Quy chế làm việc của Quận ủy; theo dõi, đôn đốc chuẩn bị các chương trình, đề án công tác trình Quận ủy (bao gồm việc yêu cầu nội dung, quy trình tiến hành, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản); tham gia thẩm định, cùng cơ quan đơn vị chủ trì chỉnh lý lần cuối để Thường vụ quyết định và ban hành;

- Tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy tổ chức thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của cấp ủy. Tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị phục vụ hoạt động cấp ủy và cơ quan Quận ủy;

- Theo dõi, tổng hợp thông tin tình hình tổ chức thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy ở các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể của Quận. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo:

+ Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Báo cáo gửi Thành ủy; Thông báo chỉ đạo của Quận ủy, Thường vụ Quận ủy đến cấp ủy cơ sở, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Quận;

+ Tiếp nhận, tham mưu đề xuất hướng xử lý văn bản, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu của Đảng theo đúng chế độ công tác văn thư, lưu trữ;

+ Ghi biên bản, lập hồ sơ, xây dựng các văn bản phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý tập chung thống nhất theo phông lưu trữ của Thành ủy vào kho lưu trữ.

- Tổ chức quản lý, khai thác, bảo vệ mạng thông tin của Đảng bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở Văn phòng Quận ủy; hỗ trợ và đảm bảo kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin đối với Đảng ủy các phường trực thuộc Đảng bộ quận; hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với cấp ủy và các Ban xây dựng Đảng quận ủy; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của Quận ủy;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi Quận ủy; nghiên cứu, đề xuất với Thường trực, Thường vụ Quận ủy biện pháp xử lý một số việc cụ thể; chuyển giao đơn, thư đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết và theo dõi kết quả giải quyết.

- Theo dõi và tham mưu giúp Quận ủy về công tác thi đua, khen thưởng; công tác nội chính. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Văn phòng các cấp ủy trực thuộc;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực quận ủy giao.

2. Thành tích nổi bật

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 2005 - 2007

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2005

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2006

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2007

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2008

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2010

- Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2012

- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội: 2003 - 2004

- Giấy khen của Ban Tài chính quản trị: 2005

- Giấy khen của Ban Tài chính quản trị: 2006

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội: 2006

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc – Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2009

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2013

- Giấy khen của Văn phòng Thành ủy năm 2003

- Giấy khen của Văn phòng Thành ủy năm 2005

- Giấy khen của Văn phòng Thành ủy năm 2011

- Giấy khen của Văn phòng Thành ủy năm 2013

4. Lãnh đạo qua các thời kỳ

* Các Chánh Văn phòng

1. Đ/c Vũ Cao Minh               Từ 1997 đến 2000

2. Đ/c Phạm Thanh Xuân        Từ 2000 đến 2003

3. Đ/c Chu Đình Động            Từ 2003 đến 2008

4. Đ/c Phạm Đăng Quang       Từ 2008 đến 02/2014

5. Đ/c Võ Đăng Dũng              Từ 02/2014 đến 2016

6. Đ/c Nguyễn Sỹ Đoàn 

* Các Phó Chánh Văn phòng

1. Đ/c Phạm Thị Ánh              Từ 1997 đến 12/2014

2. Đ/c Nguyễn Công Bằng     Từ 2005 đến 2006

3. Đ/c Nguyễn Đình Thu        Từ 2010 đến nay

4. Đ/c Bùi Hữu Toàn              Từ 2009 đến 2010

5. Đ/c Nguyễn Văn Hóa

6. Đ/c Đinh Thị Bích Hạnh    Từ 5/2015 đến 3/2016

5. Cơ cấu tổ chức hiện nay

Văn phòng quận ủy có 01 Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và Cán bộ, Chuyên viên, nhân viên.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 642
Lượt truy cập trong tuần: 49717
Lượt truy cập trong tháng: 286174
Lượt truy cập trong năm: 1915414
Tổng số truy cập: 9748575