Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 549
Lượt truy cập trong tuần: 47927
Lượt truy cập trong tháng: 106696
Lượt truy cập trong năm: 1754835
Tổng số truy cập: 12380454
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62604043 - 024.22143610

Email: pqldt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Trưởng phòng:

Nguyễn Duy Linh

 

Phó Trưởng phòng:

Hoàng Trung Thành

Vũ Quang Trung

 

1.  Chức năng - nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Thanh Xuân thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; Giao thông vận tải trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của UBND quận Thanh Xuân và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Quản lý đô thị có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của UBND quận Thanh Xuân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch Kiến trúc, về lĩnh vực xây dựng của Sở Xây dựng, về giao thông vận tải của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND quận Thanh Xuân:

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố;

d) Dự thảo quyết định phân loại đường quận, đường phường theo quy định của pháp luật;

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về xây dựng, về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận theo phân công.

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các văn bản khác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

4. Tham mưu, giúp cho UBND quận trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

5. Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện lập quy chế quản lý kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo phân công, phân cấp và ủy quyền của UBND Thành phố, quận.

6. Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

7. Thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố.

8. Tham mưu, giúp UBND quận lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

9. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND quận trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

10. Tham mưu, giúp UBND quận trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở trên địa bàn.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

12. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện quy định về hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố, Quận.

13. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa địa phương, công trình hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư (chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị,…) do quận chịu trách nhiệm quản lý theo phân cấp.

14. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của UBND quận.

16. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không xảy ra trên địa bàn.

17. Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

18. Tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận.

20. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

21. Kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật lĩnh vực quản lý của Phòng, báo cáo UBND quận xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

22. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về lĩnh vực quản lý của Phòng và các dịch vụ công trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, xây dựng, giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

23. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND quận, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

25. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND quận.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND quận, Chủ tịch UBND quận và theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

TT

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Khen thưởng của Bộ Xây dựng (Bằng khen)

1

Hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2016

Quyết định số 14/QĐ-BXD ngày 13/01/2017 của Bộ Xây dựng

Khen thưởng của UBND Thành phố

1

Tập thể lao động xuất xắc năm 2014

Quyết định số 7231/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

2

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

3

Đã có thành tích trong công tác giải quyết tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo phát sinh tại các đường mới mở sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Khen thưởng của các Sở

1

Đã có thành tích xuất xắc trong quản lý và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Quyết định số 8404/QĐ-SXD ngày 14/12/2012 của Sở Xây dựng

2

Đã hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch-Kiến trúc và Kế hoạch xây dựng năm 2014

Quyết định số 5555/QĐ-QHKT ngày 16/12/2014 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc

3

Đã có thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện kế hoạch quy hoạch xây dựng năm 2015

Quyết định số 323/QĐ-QHKT ngày 22/01/2016 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Khen thưởng của UBND quận

1

Đã có thành tích xuất xắc trong công tác Cải thiện môi trường xã hội năm 2012

Quyết định số 201/QĐ-CTUBND ngày 30/01/2013 của UBND quận Thanh Xuân

2

Đã có thành tích xuất xắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012

Quyết định số 200/QĐ-CTUBND ngày 30/01/2013 của UBND quận Thanh Xuân

3

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

Quyết định số 4011/QĐ-CTUBND ngày 27/12/2012 của UBND quận Thanh Xuân

4

Đã có thành tích tốt trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định số 393/QĐ-CTUBND ngày 21/02/2013 của UBND quận Thanh Xuân

5

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

Quyết định số 30/QĐ-CTUBND ngày 03/01/2014 của UBND quận Thanh Xuân

6

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

Quyết định số 6472/QĐ-CTUBND ngày 19/12/2014 của UBND quận Thanh Xuân

7

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

Quyết định số 5888/QĐ-CTUBND ngày 23/12/2015 của UBND quận Thanh Xuân

8

Đã có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND quận Thanh Xuân

9

Tập thể lao động tiên tiến năm 2016

Quyết định số 15/QĐ-CTUBND ngày 05/01/2017 của UBND quận Thanh Xuân

10

Thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo 197

Quyết định số 190/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2017 của UBND quận Thanh Xuân

11

Thành tích tốt trong phong trào thi dua 6 tháng đầu năm 2017

Quyết định số 3001/QĐ-CTUBND ngày 03/8/2017 của UBND quận Thanh Xuân

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?