LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

Tiêu đề
1. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
2. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Cách thức thực hiện
3. Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú
4. Thủ tục: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
5. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
6. Thủ tục: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
7. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
8. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
10. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
11. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
12. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung