LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

2. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Ngày đăng 30/03/2021 | 07:00  | Lượt xem: 663

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND phường

- Cán bộ 1 cửa chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ và tham mưu văn bản trình lãnh đạo ký sau đó chuyển kết quả cho Bộ phận 1 cửa để  trả kết quả cho công dân.

Cách thức thực hiện

- Nộp văn bản đăng ký trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- 01 (một) văn bản xin ý kiến tham vấn (Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP)

- 01 Báo cáo ĐTM (theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT).
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện

UBND phường

Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời tham vấn (theo mẫu 02 Phụ lục VI mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

Lệ phí

Không có.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị cho ý kiến (Mẫu số 01 phụ lục VI mục I phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP)

- Báo cáo ĐTM của dự án (Mẫu số 04 Phụ lục I Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT)

Yêu cầu

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 năm 2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

- Quyết định 7410/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho giám đốc Sở TNMT ký.