Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Lãnh đạo UBND quận

1 Đ/c Võ Đăng Dũng Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận
2

Đ/c Lê Trung Cường

UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 
3

Đ/c Đặng Khánh Hòa

QUV, Phó Chủ tịch UBND quận 

4

Đ/c Lê Hồng Thắng

QUV, Phó Chủ tịch UBND quận 

 

Các Ủy viên UBND quận

1 Đ/c Đinh Tuấn Thành                          UVTV Quận ủy, Trưởng Công an quận
2 Đ/c Lương Hồng  Trường UVTV Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận
3 Đ/c Vương Thị Vân Khánh UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận
4 Đ/c Nguyễn Thị Kim Vân QUV, Trưởng phòng Nội vụ
5

Đ/c Phạm Gia Hữu

QUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

6

Đ/c Nguyễn Duy Linh

QUV, Trưởng phòng Quản lý đô thị
7 Đ/c Nguyễn Thu Hiền QUV, Chánh Thanh tra quận
8

Đ/c Phạm Hồng Diệp

QUV, Trưởng phòng Y tế

9

Đ/c Ngô Minh Hồng

QUV, Trưởng phòng VH&TT
10 Đ/c Nguyễn Hồng Quân QUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
11

Đ/c Nguyễn Chí Dũng

QUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

12 Đ/c Nguyễn Công Bách Trưởng phòng Tư pháp 
13 Đ/c Lê Công Bao Trưởng phòng Kinh tế
14 Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân

1. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân có không quá ba Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân

1. UBND quận giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề được quy định tại Điều 45, Điều 49 Luật tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc  thẩm quyền của UBND quận.

2. Điều hành giải quyết công việc của UBND quận:

a) Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp UBND quận thường kỳ hoặc bất thường;

b) Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận (sau đây gọi là Văn phòng) gửi toàn bộ hồ sơ, đề án và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên UBND quận để xin ý kiến. Hồ sơ gửi lấy ý kiến thành viên UBND quận áp dụng theo các quy định tại Điều 17 Quy chế này.  Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, các thành viên UBND quận  phải có ý kiến trả lời. Sau thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không có ý kiến thì coi như đồng ý và chịu trách nhiệm với UBND quận về việc đó. Nếu trên 50% thành viên UBND quận nhất trí, thì cơ quan tham mưu chủ trì hoàn chỉnh văn bản, Văn phòng kiểm tra, trình Chủ tịch UBND quận quyết định và báo cáo kết quả với UBND quận tại phiên họp gần nhất. Nếu trên 50% thành viên UBND quận không nhất trí thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch UBND quận đưa vấn đề ra phiên họp UBND quận gần nhất để thảo luận.

 c) Các quyết nghị tập thể của UBND quận phải được quá nửa tổng số thành viên UBND quận đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng phiếu lấy ý kiến; nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Chủ tịch UBND đã biểu quyết. Các thành viên UBND quận được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải thực hiện theo quyết định của UBND quận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân là người đứng đầu Ủy ban nhân dân và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1.Chủ tịch UBND quận thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiến pháp, pháp luật và Luật tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo công tác của UBND quận, các thành viên UBND quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận, Chủ tịch UBND phường.

2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, Chủ tịch UBND quận. 

3. Có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết các công việc và quyết định những vấn đề quy định tại Điều 50 Luật tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận.

4. Trong trường hợp vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc (thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, cháy, nổ, tai nạn nghiêm trọng...), Chủ tịch UBND quận có quyền trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND quận, Chủ tịch UBND phường.

5. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch UBND quận.

a) Trực tiếp hoặc phân công Phó chủ tịch UBND quận xử lý công việc trên  cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng theo quy định của Quy chế này. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND quận giải quyết công việc trực tiếp trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà không nhất thiết phải có phiếu trình của Văn phòng.

b) Trực tiếp hoặc phân công hoặc cùng Phó chủ tịch UBND quận thay mặt UBND quận  làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi quyết định.

c) Thành lập các tổ công tác, tổ công tác liên ngành, ban chỉ đạo để chỉ đạo đối với một số vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều phường, phải giải quyết trong thời gian dài;

d) Ủy quyền cho Chánh văn phòng hoặc một thành viên UBND quận chủ trì họp làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp các vấn đề mà các phòng, ban, đơn vị còn có ý kiến khác nhau, trình Chủ tịch UBND quận quyết định.

đ) Ủy quyền cho một đồng chí Phó chủ tịch UBND quận chỉ đạo công việc của UBND quận khi Chủ tịch UBND quận đi vắng. Khi một Phó chủ tịch UBND quận đi vắng, Chủ tịch UBND quận trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó chủ tịch UBND quận khác giải quyết công việc thay Phó chủ tịch UBND quận đi vắng.

e) Trực tiếp quyết định, điều chỉnh việc phân công công tác giữa các thành viên UBND quận khi cần thiết.

6. Chủ tịch UBND quận trực tiếp xem xét, quyết định ký duyệt các loại văn bản sau đây:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND quận;

b) Các văn bản trình, gửi báo cáo Thành uỷ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Quận uỷ, HĐND quận;

c) Các quyết định, chỉ thị  thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận; các báo cáo 6 tháng, năm, các chương trình công tác nhiệm kỳ của UBND quận.

d) Các văn bản để quyết định những vấn đề  về chủ trương, biện pháp có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản cấp trên quy định; những vấn đề mới phát sinh; những vấn đề nhạy cảm, đột xuất xảy ra, có tác động  ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... trên địa bàn quận;

e) Các văn bản để quyết định, chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND quận trực tiếp phụ trách;

g) Các văn bản để giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó chủ tịch UBND quận phụ trách nhưng chậm giải quyết.

Bản đồ số

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 599
Lượt truy cập trong tuần: 49676
Lượt truy cập trong tháng: 286133
Lượt truy cập trong năm: 1915373
Tổng số truy cập: 9748534

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?