LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tiêu đề
1. Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp Quận
2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất
4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất
5. Quy trình Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
6. Quy trình kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ
7. Quy trình Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)
8. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm
9. Quy trình Đăng ký khai thác nước dưới đất
10. Quy trình Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
11. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao
12. Quy trình Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (cấp Quận)