LĨNH VỰC NỘI VỤ LĨNH VỰC NỘI VỤ

Tiêu đề
1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận
3. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều phường thuộc quận
4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở quận
5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở quận
6. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một quận
7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một quận
8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một phường nhưng trong địa bàn quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
9. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
10. Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
11. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
12. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về thành tích đột xuất
15. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận về khen thưởng đối ngoại
16. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho gia đình
17. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận, phường
18. Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong phường
19. Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong phường
20. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
21. Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong phường
22. Thủ tục hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong phường
23. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong quận; phường
24. Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
25. Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
26. Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập