LĨNH VỰC NỘI VỤ LĨNH VỰC NỘI VỤ

24. Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng 27/10/2020 | 19:52  | Lượt xem: 1054

1

Mục đích:

Quy định về trình tự và cách thức thực hiện TTHC thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

2

Phạm vi

Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận. Công chức làm việc tại Phòng Nội vụ thuộc UBND quận và các cá nhân, tổ chức liên quan.

3

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 14/2012/TT- BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ;

- Văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

x

 

 

2. Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

x

 

 

3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

 

x

 

4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

 

x

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 (Một) bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ thuộc UBND quận.

- Cách 2:  Qua hệ thống bưu chính: Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Phòng Nội vụ thuộc UBND quận.

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn)

3.6

Lệ phí

 

Chưa quy định

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 3.2

B2

- Tiếp nhận hồ sơ

- Ký giao nhận Hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận, hẹn ngày.

Phòng Nội vụ

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

1 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Giải quyết hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo bổ sung hồ sơ (lãnh đạo Phòng ký, trình lãnh đạo UBND quận); nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung.

-  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: dự thảo văn bản thông báo trả lại hồ sơ (lãnh đạo Phòng ký, trình lãnh đạo UBND quận), nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: soạn Tờ trình và dự thảo Quyết định báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định.

Chuyên viên phòng Nội vụ

12 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Tờ trình; Dự thảo Quyết định

 

 

 

B5

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo UBND cấp quận

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B4.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ

1/2 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo văn bản

B6

Phê duyệt nội dung văn bản:

- Nếu đồng ý: Ký duyệt văn bản theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B5.

Lãnh đạo UBND quận

01 ngày

Văn bản thẩm định

B7

Phát hành văn bản, hoàn thiện hồ sơ

Chuyên viên phòng Nội vụ, Văn thư

1/4 ngày

 

 

B8

Ký giao và nhận trả kết quả Phiếu kiểm soát

Phòng Nội vụ

1/4 ngày

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B9

Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Phòng Nội vụ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Chuyên viên phòng Nội vụ, Bộ phận Một cửa

Sổ theo dõi hồ sơ

4.

Biểu mẫu

 

 

 

 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ. (Căn cứ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018)