Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 683
Lượt truy cập trong tuần: 48018
Lượt truy cập trong tháng: 106787
Lượt truy cập trong năm: 1754926
Tổng số truy cập: 12380545

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: Số 9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585649

Email: phongkinhte_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Trưởng phòng:

Vũ Ngọc Tú
  Phó Trưởng phòng: Lê Thị Minh Tâm
    Phạm Thu Trang

 

Chức năng - nhiệm vụ - quyền hạn

1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công thương; phòng, chống thiên tai, các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nông nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn quận.
1.2. Phòng Kinh tế có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Về lĩnh vực công thương

1. Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

3. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức phường.

7. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

8. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn quận; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn quận; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn quận; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn quận sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

* Về lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức phường.

4. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

7. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

8. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Ủy ban nhân quận và Sở Khoa học và Công nghệ.

* Về lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm: phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản)

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định; quy hoach, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn; chất lượng, an toàn thực phẩm để UBND quận trình HĐND quận thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

5. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân quận việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn quận về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề,  làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

7. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề muối.

8. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp; vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn quận.

10. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn quận theo quy định.

11. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

12. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp phường về nông nghiệp.

14. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

15. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai, kế hoạch bảo vệ  và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh; đề xuất biện pháp và tham gia chỉ đạo phòng, chống khắc phục hậu quả về thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trên địa bàn quận.

*Các nhiệm vụ khác

1. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

2. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Quản lý tổ chưc bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

3. Thành tích nổi bật

Bằng khen:

- Bộ trưởng Bộ Công thương tặng bằng khen đã có Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

- Năm 2010, 2011 được Chủ tịch UBND thành phố HN tặng bằng khen đã có Thành tích trong việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”

Danh hiệu:

- Năm 2011, 2012, 2013, 2015 được Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

- Giám đốc Sở Công thương tặng Danh hiệu “Điển hình tiên tiến ngành Công Thương giai đoạn 2010-2015”

Giấy khen:

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích thực hiện tốt công tác DSS-KHHGĐ năm 2001”

- Năm 2010, 2011, 2015 được Giám đốc Sở Công thương tặng giấy khen “Thành tích trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Công thương”

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2012”

- Năm 2011, 2012, 2014 Giám đốc Sở KHCN Hà Nội  tặng giấy khen “Thành tích trong hoạt động Khoa học công nghệ năm 2011”

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích tốt trong công tác bảo vệ và phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011”

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2011”

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2011”

- Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân tặng giấy khen “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2012”

- Giám đốc Sở Công Thương “Thành tích trong công tác quản lý chợ;” năm 2014

- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội “Thành tích trong việc thực hiện mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015”

- Giám đốc Sở Công thương “Công tác Quản lý nhà nước trên địa bàn năm 2015”

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?