Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân 15/12/2020
15/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2020
14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2020
04/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm vụ 2016 - 2021 25/06/2020
05/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của quận Thanh Xuân 25/06/2020
59/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11-HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 16/06/2020
63-HD/BTGQU Tổ chức hoạt động tuyên truyền 65 năm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954- 10/10/2019) 23/09/2019
103/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban quản lý chợ quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận" 06/09/2019
103/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban quản lý chợ quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận" 06/09/2019
86/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) 08/07/2019
86/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) 08/07/2019
05/NQ-HĐND Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án 27/06/2019
04/NQ-HĐND Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2019
03/NQ-HĐND Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
02/NQ-HĐND Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018 27/06/2019
01/NQ-HĐND Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
05/NQ-HĐND Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án 27/06/2019
02/NQ-HĐND Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018 27/06/2019
03/NQ-HĐND Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
04/NQ-HĐND Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2019