Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
09/QĐ-HĐND Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
21/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/06/2021
20/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/06/2021
19/NQ-HĐND Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
18/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
17/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
14/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó trưởng các Ban của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
13/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành viên các Ban của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
10/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/04/2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021