LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiêu đề
2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức đề nghị thành lập trường THCS)
8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
11. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
15. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
16. Sát nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
19. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
9. Sát nhập, chia, tách trường tiểu học
10. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
12. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
13. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
14. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
17. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
18. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
20. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
21. Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
22. Quy trình chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
23. Chuyển đổi trường Tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS đo nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
24. Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
25. Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
26. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
27. Quy trình hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người