LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiêu đề
1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
4. Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
6. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
7. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
9. Sát nhập, chia, tách trường tiểu học
10. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)
11. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
12. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
13. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
14. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
15. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
16. Sát nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
17. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
18. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
19. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
20. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
21. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo