LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiêu đề
1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
6. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
7. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
8. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
9. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
10. Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
11. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng
12. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
13. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
14. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
15. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
16. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
17. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
18. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
19. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
20. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
21. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
22. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
23. Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp