Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 586
Lượt truy cập trong tuần: 47986
Lượt truy cập trong tháng: 106755
Lượt truy cập trong năm: 1754894
Tổng số truy cập: 12380513

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38589207

Email: pvhtt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Trưởng phòng:

Ngô Minh Hồng

 

Phó Trưởng phòng:

Đàm Xuân Nghĩa

 

 

Đặng Thị Hà

1. Chức năng - nhiệm vụ

Điều 1Vị trí, chức năng

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và qung cáo; báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đi số trên địa bàn (sau đây gọi tt là thông tin và truyền thông); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trung hạn và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm lĩnh vực thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; các văn bn về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa; xây dựng, thực hiện quy ước; bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh và di sản văn hóa phi vật th; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện cấp phường, thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

7. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn.

8. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập th, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kim tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về văn hóa và thông tin theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

10. Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

11. Giúp Ủy ban nhân dân quận xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin cơ sở và truyền thanh - truyền hình quận tại địa phương; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

14. Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

15. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường qun lý các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân phường.

17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin.

18. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

19. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

2.1. Khen thưởng cấp Bộ, Thành phố

 

TT

Danh hiệu thi đua

Số quyết định

 1.  

Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch tặng Bằng khen năm 1999, 2002, 2005, 2007, 2008; tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2000.

 

 1.  

UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu đơn vị có thành tích 3 năm thực hiện phong trào xây dựng văn hoá (1996-1998); tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2001; tặng Bằng khen năm 1998, 2002, 2004...

 

 1.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua tiên tiến năm 2003;

 

 1.  

Sở Thông tin và Truyền  thông tặng giấy khen về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Thông tin và truyền thông 2011

 

 1.  

Giám đốc Sở VHTT&DL tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013;

 

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong đợt thanh tra diện rộng thuê bao di động trả trước

Số 361/QĐ-STTTT
ngày 03/10/2013

 1.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013

Số 1487/QĐ-VHTTDL
ngày 31/12/2013

 1.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tặng Giải ba cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, đẹp” năm 2014

Số 1295/QĐ-VHTTDL
ngày 23/10/2014

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2014

Số 599/QĐ-STTTT
ngày 29/12/2014

 1.  

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2014;

 

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng giải Ba cuộc thi tuyên truyền “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”

Số 427/QĐ-STTTT
ngày 02/10/2015

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2015

Số 610/QĐ-STTTT
ngày 29/12/2015

 1.  

Sở Du lịch tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch năm 2016

Số 720/QĐ-SDL
ngày 12/12/2016

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Văn hóa và Thể thao năm 2016

Số 1568/QĐ-SVHTT
ngày 15/12/2016

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2016

Số 512/QĐ-STTTT
ngày 20/12/2016

 1.  

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2013 - 2017

Số 1091/QĐ-BHXH
ngày 07/7/2017

 1.  

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động phát triển du lịch năm 2017

Số 729/QĐ-SDL
ngày 26/11/2017

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Giải ba Hội thi “Tổ trưởng tổ dân phố thân thiện” cấp Thành phố năm 2017

Năm 2017

 1.  

Sở Thông tin truyền thông tặng Giải nhì Hội thi “Tuyên truyền, báo cáo viên cải cách hành chính năm 2017” cấp Thành phố

Năm 2017

 1.  

Giám đốc Sở Du lịch Thành phố tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động phát triển du lịch năm 2018

Số 720/QĐ-SDL
ngày 05/12/2018

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Giải khuyến khích Sơ khảo Hội thi “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng” năm 2018; Giải Nhì Giao lưu gặp mặt nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày 22/8/2018

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2018

Số 374/QĐ-STTTT
ngày 28/12/2018

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giải Nhất cuộc thi Bảng tin công cộng cơ sở

Năm 2018

 1.  

Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018

Số 285/QĐ-UBND
ngày 14/01/2019

 1.  

Giải Khuyến khích tham dự liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019

Năm 2019

 1.  

Sở Du lịch tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch năm 2019

Số 988/QĐ-SDL
ngày 06/12/2019

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen đã có thành tích trong hoạt động Văn hóa và Thể thao năm 2019

Số 1750/QĐ-SVHTT
ngày 24/12/2019

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao tặng giải Khuyến khích cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp” năm 2019

Ngày 15/01/2020

 1.  

Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen đã có thành tích trong hoạt động văn hóa và thể thao năm 2020

QĐ số 1837/QĐ-SVHTT
ngày 28/12/2020

 1.  

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2020

Số 3126/QĐ-BHXH
ngày 18/12/2020

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020

Số 10/QĐ-STTTT
ngày 15/01/2021

 1.  

Chứng nhận có thành tích triển khai tốt hội thi “Tổ trưởng dân phố thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ II - năm 2021

Số 977/QĐ-BTC ngày 30/12/2021

 1.  

Chứng nhận đạt giải Khuyến khích cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2021

Số 978/QĐ-BTC ngày 30/12/2021

 1.  

Sở Thông tin và Truyền thông tặng Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2021

Số 435/QĐ-STTTT
ngày 31/12/2021

 1.  

UBND Thành phố khen thưởng có thành tích trong công tác Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)

Số 2354/QĐ-UBND ngày 26/7/2022

 

2.2. Khen thưởng cấp Quận

 

TT

Danh hiệu thi đua

Số quyết định

 1.  

Tặng thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2010

 

 1.  

Tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2011

 

 1.  

Tặng thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua năm 2012

 

 1.  

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

Số 30/QĐ-UBND
ngày 03/01/2014

 1.  

Đã có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2014

Số 1437/QĐ-CTUBND
ngày 24/3/2014

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2014

Số 4309/QĐ-CTUBND
ngày 19/8/2014

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2014

Số 6472/QĐ-CTUBND
ngày 19/12/2014

 1.  

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Số 7231/QĐ-UBND
ngày 30/12/2014

 1.  

Đã có thành tích tốt trong việc thực hiện “Năm trật tự văn minh và đô thị 2014”

Số 83/QĐ-CTUBND
ngày 13/01/2015

 1.  

Đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống ma túy năm 2014

Số 221/QĐ-CTUBND
ngày 21/01/2015

 1.  

Đã có thành tích tốt trong hoạt động BCĐ 197 năm 2014

Số 478/QĐ-CTUBND
ngày 30/01/2015

 1.  

Đã có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2015

Số 1147/QĐ-CTUBND
ngày 27/3/2015

 1.  

Đã có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V (2015 - 2020)

Số 12-QĐ/QU
ngày 12/8/2015

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015

Số 3951/QĐ-CTUBND
ngày 17/8/2015

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2015

Số 5888/QĐ-CTUBND
ngày 23/12/2015

 1.  

Đã có thành tích thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT năm 2015

Số 2361/QĐ-BHXH
ngày 31/12/2015

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 của BCĐ 197

Số 08/QĐ-CTUBND
ngày 07/01/2016

 1.  

Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2015

Số 05/QĐ-LĐLĐ
ngày 12/01/2016

 1.  

Đơn vị có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2016

Số 688/QĐ-CTUBND
ngày 10/3/2016

 1.  

Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Số 1534/QĐ-CTUBND
ngày 25/5/2016

 1.  

Đã có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa UBND và Hội CCB (2011 - 2015)

Số 1916/QĐ-UBND
ngày 21/6/2016

 1.  

Đơn vị có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2016;

Số 2333/QĐ-CTUBND
ngày 20/7/2016

 1.  

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên, giai đoạn 1996 - 2016

Số 2919/QĐ-CTUBND
ngày 15/8/2016

 1.  

Đơn vị có thành tích trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng PCCC (04/10/1961) và 15 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001)

Số 3337/QĐ-CTUBND
ngày 30/9/2016

 1.  

Đã có thành tích tốt trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2016

Số 4231/QĐ-CTUBND
ngày 07/12/2016

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TD ĐKXD ĐSVH giai đoạn 2000 - 2015

Số 4303/QĐ-CTUBND
ngày 14/12/2016

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2016

Số 15/QĐ-CTUBND
ngày 05/01/2017

 1.  

Tổ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2016

Số 03/QĐ-LĐLĐ
ngày 10/01/2017

 1.  

Là đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong công tác XD Đảng năm 2016

Số 21-QĐ/ĐU
ngày 11/01/2017

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 của BCĐ 197

Số 190/QĐ-CTUBND
ngày 20/01/2017

 1.  

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Số 550/QĐ-UBND
ngày 21/02/2017

 1.  

Đã có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác Dân vận, giai đoạn 2011 - 2016

Số 632/QĐ-UBND
ngày 28/02/2017

 1.  

Khen thưởng đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017

Số 3001/QĐ-CTUBND
ngày 03/8/2017

 1.  

Đã có thành tích thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số 3312/QĐ-CTUBND
ngày 22/8/2017

 1.  

Đã có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận năm 2017

Số 233/QĐ-CTUBND
ngày 15/01/2018

 1.  

Đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2017

Số 16/QĐ-CTUBND
ngày 03/01/2018

 1.  

Đã có thành tích trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017

Số 231/QĐ-CTUBND
ngày 15/01/2018

 1.  

Đã có thành tích tốt trong công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận năm 2017

Số 406/QĐ-CTUBND
ngày 08/02/2018

 1.  

Khen thưởng đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Số 633/QĐ-CTUBND
ngày 26/3/2018

 1.  

Đã có thàn tích triển khai phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2018

Số 2449/QĐ-CTUBND
ngày 25/7/2018

 1.  

Đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Số 2450/QĐ-CTUBND
ngày 25/7/2018

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018

Số 77/QĐ-CTUBND
ngày 10/01/2019

 1.  

Đã có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ 2014-2019

Số 774/QĐ-CTUBND
ngày 20/3/2019

 1.  

Khen thưởng đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Số 942/QĐ-CTUBND
ngày 02/4/2019

 1.  

Đã có thành tích trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Số 2417/QĐ-UBND
ngày 14/8/2019

 1.  

Có thành tích trong thực hiện mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa “Năm không”

Số 3973/QĐ-UBND
ngày 27/12/2019

 1.  

Khen thưởng đột xuất các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Số 2209/QĐ-UBND
ngày 24/8/2020

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác của Ban chỉ đạo 197 quận năm 2019

Số 212/QĐ-UBND
ngày 17/01/2020

 1.  

Đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Số 545/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

 1.  

Khen thưởng tập thể có thành tích trong cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT quận Thanh Xuân năm 2020

Số 2801/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

 1.  

Khen thưởng đột xuất công tác tháng 9/2020

Số 2798/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

 1.  

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác của BCĐ 197 quận năm 2020

Số 126/QĐ-UBND
ngày 18/01/2021

 1.  

Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020

Số 51/QĐ-UBND
ngày 12/01/2021

 1.  

Có thành tích trong hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Số 287/QĐ-UBND ngày 17/02/2021

 1.  

Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Số 641/QĐ-UBND

ngày 19/4/2021

 1.  

Có thành tích trong phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số 1096/QĐ-UBND ngày 18/6/2021

 1.  

Có thành tích trong công tác thực hiện cải cách hành chính năm 2020

Số 1540/QĐ-UBND ngày 20/7/2021

 1.  

Có thành tích trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Số 2515/QĐ-UBND ngày 15/10/2021

 1.  

Có thành tích trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021 giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND quận

Số 2940/QĐ-UBND ngày 09/11/2021

 1.  

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - KHHGĐ nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam

Số 3688/QĐ-UBND ngày 07/12/2021

 1.  

Có thành tích trong các phong trào thi đua, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996-28/12/2021)

Số 4004/QĐ/UBND ngày 23/12/2021

 1.  

Có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

Số 4027/QĐ-UBND ngày 27/12/2021

 1.  

Tập thể Lao động tiên tiến năm 2021

Số 15/QĐ-UBND
ngày 06/01/2021

 1.  

Có thành tích trong công tác phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần năm 2022

Số 1332/QĐ-UBND
ngày 07/02/2022

 1.  

Có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021

Số 1374/QĐ-UBND
ngày 14/02/2022

 1.  

Có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Số 1758/QĐ-UBND ngày 24/3/2022

 1.  

Có thành tích trong công tác an toàn thực phẩm năm 2021

Số 3465/QĐ-UBND ngày 09/8/2022

 1.  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Số 2014-QĐ/QU ngày 21/10/2022

 

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Bản đồ số

Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?