LĨNH VỰC Y TẾ LĨNH VỰC Y TẾ

1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống
Ngày đăng 22/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 941

1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Tên thủ tục

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cơ sở nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận Thanh Xuân.

* Bước 2: Thẩm xét hồ sơ

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo, cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì hồ sơ của cơ sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ mới để được cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.  

- Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định tại cơ sở trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

* Bước 3: Thẩm định tại cơ sở

Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ trong thời gian 09 ngày làm việc, UBND quận có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.  

- Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

- Trường hợp kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu và có thể khắc phục, đoàn thẩm định phải ghi rõ nội dung, yêu cầu và thời gian khắc phục vào Biên bản thẩm định với thời hạn khắc phục không quá 30 ngày.

- Sau khi có báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đoàn thẩm định đánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm định.

 + Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.

+ Trường hợp kết quả khắc phục không đạt yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo kết quả thẩm định cơ sở không đạt yêu cầu bằng văn bản cho cơ sở và cho cơ quan quản lý địa phương.

* Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.   

- Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đến Phòng Y tế quận Thanh Xuân (Ngõ 134 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân)

Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ trực tiếp

 

 

 

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:   

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  (Theo Mẫu số 1 quy định tại Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018).  

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có xác nhận của cơ sở).    

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.    

4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở).      

5. Danh sách người kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.    

 * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế.   

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Lệ Phí (nếu có)

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 700.000 đồng/lần/cơ sở (Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm).

Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có)

Mẫu 01 quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2018.

Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không có

 

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.   

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.   

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm