LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Ngày đăng 02/05/2021 | 08:30  | Lượt xem: 126

Tên thủ tục

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trình tự thực hiện

- Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, lấy phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

+ Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, phòng Tài chính-Kế hoạch gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Trường hợp đăng ký cấp lại hộ kinh doanh được nộp qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện), bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch qua mạng điện tử, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện hướng dẫn công dân qua mạng điện tử.

Khi đến nhận kết quả, công dân nộp hồ sơ đăng ký cấp lại hộ kinh doanh bản gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra thông tin trên hồ sơ gốc phù hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp, trả kết quả cho công dân và chuyển hồ sơ gốc cho phòng Tài chính-Kế hoạch để lưu.

Cách thức
thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện).

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ)

Thời hạn
giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC: 1/2 ngày (bao gồm nhận và trả kết quả)

+ Phòng Tài chính- Kế hoạch: - Cán bộ thụ lý hồ sơ: 1,5 ngày

                                                      - Lãnh đạo: 01 ngày.

Đối tượng
thực hiện

Cá nhân, các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan
thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh

Lệ Phí

100.000 đồng/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Yêu cầu
điều kiện

Không.

Cơ sở
pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.