Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 835
Lượt truy cập trong tuần: 59428
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1334711
Tổng số truy cập: 11960330

Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị năm 2024
Ngày đăng 18/04/2024 | 10:00  | Lượt xem: 226

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/4/2024 về xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận năm 2024.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2024. Giúp UBND quận phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót.

Đối tượng áp dụng: 12 phòng chuyên môn; Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận; 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận và UBND các phường thuộc quận.

Nội dung xác định Chỉ số CCHC:

- Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn, Đội QLTTXD đô thị và các đơn vị sự nghiệp, cụ thể gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính.

- Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC UBND các phường, cụ thể gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (4) Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; (5) Quản lý tài chính; (6) Hiện đại hóa hành chính; (7) Tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội.

Thang điểm đánh giá các chỉ số CCHC là 100 điểm. Căn cứ khung chỉ số CCHC và đặc thù nhiệm vụ trọng tâm CCHC hằng năm, UBND quận có thể bổ sung tiêu chí thành phần vào các tiêu chí quy định trong Khung chỉ số. Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ % giữa “Tổng điểm đạt được” và “Tổng điểm tối đa”.

UBND quận yêu cầu việc đánh giá chỉ số CCHC phải bám sát nội dung Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/02/2024 của UBND quận về cải cách hành chính năm 2024; đảm bảo phản ánh đúng kết quả công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Kế hoạch nêu rõ, kết quả Chỉ số CCHC là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua khen thưởng và đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị...

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?