Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 703
Lượt truy cập trong tuần: 43776
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 1319059
Tổng số truy cập: 11944678

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận ủy Thanh Xuân triển khai tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm và bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày đăng 15/04/2024 | 09:00  | Lượt xem: 365

Thực hiện các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại , ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành 02 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn quận về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, qua đó khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"  tập trung vào tuyên truyền, giáo dục thông điệp của đồng chí Tổng Bí Thư về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; Nghiên cứu thông điệp về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; Những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại , ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” tập trung vào những nội dung cốt lõi của tác phẩm, về vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định bước phát triển về tư duy lý luận của Đảng về đối ngoại trong công cuộc đổi mới đất nước dựa trên sự kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phù hợp với quy luật phát triển, các xu thế lớn trong sự vận động của quan hệ quốc tế. Đặc biệt tập trung làm sáng tỏ: bản sắc đối ngoại "cây tre Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam; Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng nhất để phát huy hiệu quả và sức mạnh tổng hợp của đối ngoại. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu nổi bật trong từng thời kỳ, khẳng định đối ngoại đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Đồng thời, nhấn mạnh 05 bài học kinh nghiệm quý báu được đúc rút từ thực tiễn triển khai để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Theo nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai dưới nhiều hình thức như: trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể; Cập nhật nội dung bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng tại Trung tâm Chính trị quận và hệ thống giáo dục phổ thông; Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm… ngoài ra, các cơ sở có thể vận dụng các hình thức sáng tạo, hiệu quả khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đối tượng thực hiện là cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thời gian triển khai tổ chức thực hiện là thường xuyên; Việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng hàng năm, đặc biệt là hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 năm ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm khác như: ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám thành công 19/8, ngày Quốc khánh mùng 2/9; Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công 07/11; Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12...

Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân yêu cầu các Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng với nhiều hình thức, phương thức đa dạng; biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, phản hồi của dư luận xã hội; Tích cực chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò của Đảng cộng sản Việt nam cũng như công cuộc xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của cấp mình gửi Ban Thường vụ Quận ủy qua Ban Tuyên giáo Quận ủy để tổng hợp theo quy định./.

Xem chi tiết Nội dung 02 Kế hoạch tại đây:

- Kế hoạch 186-KH/QU ngày 03/4/2024

- Kế hoạch 187-KH/QU ngày 03/4/2024

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

 

 

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?