Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 681
Lượt truy cập trong tuần: 35630
Lượt truy cập trong tháng: 219982
Lượt truy cập trong năm: 1249040
Tổng số truy cập: 11874659

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”
Ngày đăng 10/05/2024 | 17:52  | Lượt xem: 604

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố, Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/QU ngày 28/7/2015 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên đia bàn quận Thanh Xuân” và Kế hoạch 55/KH/QU ngày 30/12/2021 “về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Bên cạnh đó, UBND quận Thanh Xuân cũng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 03/8/2015 “về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân” và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 11/01/2022 “về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Một trong những kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đó là việc tập trung nguồn lực tại chỗ của địa phương, nguồn vốn của ngân sách  địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 30/4/2024, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang hệ thống NHCSXH đạt 45.766 tỷ đồng, tăng 41.958 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị. Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã đến 30/4/2024 đạt 8.713 tỷ đồng, tăng 7.615 tỷ đồng so với năm 2024. Riêng đối với địa bàn quận Thanh Xuân, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách quận đạt 43,2 tỷ đồng, đứng thứ 6/30 quận, huyện, thị xã.

Hiện nay, toàn Thành phố đang quản lý và triển khai cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách xã hội; doanh số cho vay 10 năm giai đoạn 2015 đến 30/4/2014 đạt 38.760 tỷ đồng với 1.042.966 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến 30/4/2024 đạt 15.397 tỷ đồng với 272.409 khách hàng đang còn dư nợ, tăng 10.676 tỷ đồng so với năm 20214. Trong đó: Dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 6.860 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt 8.537 tỷ đồng (chiếm 55%/tổng dư nợ).

Trong 10 năm qua, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thành phố Hà Nội và quận, huyện, thị xã đã giải ngân cho 406.500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thu hút tạo việc làm ổn định cho trên 439.400 lao động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.348 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ vốn cho 12 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn.

Riêng đối với địa bàn quận Thanh Xuân, hiện nay Phòng giao dịch NHCSXH quận Thanh Xuân đang triển khai 4 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đến 30/4/2024 đạt 292 tỷ đồng, với 3,6 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Trung bình hàng năm có gần 1,8 nghìn lượt khách hàng vay vốn, giúp gần 2 nghìn khách hàng là các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Thành phố, Quận trong từng năm, từng giai đoạn về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ truong, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tín dụng chính sách đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

PGD Ngân hàng CSXH quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?